De meest
gestelde vragen.

Wanneer is een energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht?

Een EPC is verplicht wanneer je een woning, appartement, studio, … publiekelijk te koop of te huur wil stellen. De verkoper/verhuurder, en bij uitbreiding de vastgoedmakelaar, is verplicht om in advertenties de energieprestatie van de wooneenheid te vermelden met de energiescore of het EPC-label. Een EPC is slechts in bepaalde gevallen niet verplicht, bijvoorbeeld bij verkoop van een onbewoonbaar verklaarde wooneenheid, verkoop/verhuur van woonboten, verhuur van vakantie woning met een huurovereenkomst voor minder dan 2 maanden, …

Meer info: www.vlaanderen.be en www.energiesparen.be

Wat is het belang van een stedenbouwkundig uittreksel bij verkoop?

Het stedenbouwkundig uittreksel bevat informatie over de vergunningen, bestemmingen, verkavelingen, eventuele bouwovertredingen, … van een bepaald perceel of woning. Dit uittreksel moet verplicht ter beschikking gesteld worden aan de koper. Het uittreksel mag op het moment van verkoop bovendien niet ouder zijn dan 1 jaar. De bedoeling ervan is de koper zo volledig en correct mogelijk te informeren over de actuele stedenbouwkundige toestand.

Meer info: www.vlaanderen.be

Is een bodemattest verplicht bij verkoop?

Ja, bij de verkoop van een onroerend goed moet een bodemattest aangevraagd worden bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Het attest geeft weer of OVAM beschikt over relevante gegevens van de bodemkwaliteit. Zijn er geen gegevens beschikbaar, dan wordt een blanco bodemattest afgeleverd. Als er bijvoorbeeld in het verleden of heden activiteiten waren of zijn met een risico tot bodemverontreiniging, spreekt men van een risicogrond.

Meer info: www.vlaanderen.be

Ben ik als verkoper verplicht de elektriciteit conform te zetten bij verkoop?

Neen, de verkoper moet wel een elektrische keuring afleveren. Indien uit het keuringsattest blijkt dat de installatie niet conform is aan de vigerende voorschriften moet de koper deze in orde laten brengen en laten herkeuren. Binnen welke termijn hangt af van de ouderdom van de elektrische installatie.

Meer info: www.vlaanderen.be

Ben ik als verkoper verplicht om een postinterventiedossier af te leveren bij verkoop?

Dat hangt er van af. Bij de verkoop van een woning die na mei 2001 werd gebouwd of gerenoveerd door een aannemer moet een postinterventiedossier meegeleverd worden. Het PID bevat technische gegevens over de structuren van het gebouw, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in het gebouw zitten. Dit dossier moet levenslang met het gebouw meegaan en moet dus afgeleverd worden aan de koper. Indien jouw woning dateert van vóór mei 2001 én indien er geen renovatiewerken meer werden uitgevoerd na mei 2001 moet je geen postinterventiedossier afleveren bij verkoop.

Meer info: www.vlaanderen.be

Is het kadastraal inkomen hetzelfde als de onroerende voorheffing?

Neen. Het kadastraal inkomen is een fictief huurinkomen dat aan elk onroerend goed wordt toegekend door de overheid, ook al wordt het niet verhuurd. Het kadastraal inkomen geeft een indicatie van de waarde van het onroerend goed en vormt bijvoorbeeld de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing. De onroerende voorheffing zelf is een jaarlijkse Vlaamse belasting op onroerende goederen die in het Vlaams Gewest liggen.

Meer info: www.vlaanderen.be

Wat is een recht van voorkoop in Vlaanderen?

Het recht van voorkoop is een wettelijk recht dat de mogelijkheid geeft om te verkopen onroerend goed bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen. Dit aan dezelfde prijs en onder de zelfde voorwaarden. Rechten van voorkoop zijn voor overheidsinstellingen een instrument om hun opdracht van openbaar nut te realiseren. Als een overheid dat recht uitoefent, verwerft zij dus in de plaats van de kandidaat-koper het onroerend goed in kwestie. In een gebied waar het specifiek voorkooprecht speelt, mag een eigenaar pas verkopen nadat hij de begunstigden van het voorkooprecht de gelegenheid heeft gegeven hun recht uit te oefenen. Of er al dan niet een voorkooprecht van toepassing is moet situatie per situatie bekeken worden.

Meer info: www.vlaanderen.be

Wat is een energieprestatiecertificaat en welke soorten bestaan er?

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat toont hoe energiezuinig een gebouw is. Zo vind je op het EPC informatie over hoe goed het gebouw geïsoleerd is, hoe zuinig de verwarmingsinstallaties zijn, .... Op het EPC staan ook aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken. Er zijn verschillende types EPC, afhankelijk van het type gebouw (niet limitatief):

 • woning/appartement/…: EPC voor bestaande woongebouwen of EPC bouw bij nieuwbouw

 • kantoor/horeca- of handelszaak: EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen

 • appartementsgebouwen: EPC voor de gemeenschappelijke delen verplicht vanaf 2022

Meer info: www.energiesparen.be

Mag ik als koper zelf mijn notaris kiezen?

Ja, veel verkopers denken dat bij zij alleen het recht hebben de notaris te kiezen die de verkoopakte zal opstellen, maar zowel de eigenaar als de koper kan zijn eigen notaris aanduiden. De verkoopakte kan dus verleden worden voor meerdere notarissen, zonder een verhoging van de kosten voor de koper.

Meer info: www.notaris.be

Hoeveel tijd zit er normaal tussen het ondertekenen van de compromis en de authentieke akte?

Tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en de authentieke akte zitten maximaal 4 maanden. Binnen deze termijn moet het verkooprecht namelijk betaald worden. Dit is dus een fiscale verplichting. Als de akte niet tijdig verleden wordt, riskeer je een boete.

Wat is een opschortende voorwaarde?

Een opschortende voorwaarde die wordt opgenomen in een overeenkomst wil zeggen dat koper en verkoper hun akkoord nog laten afhangen van het vervullen van een welbepaalde voorwaarde, meestal gesteld door de koper. Een veel voorkomende opschortende voorwaarde is deze dat de verkoop pas tot stand komt als de koper een krediet bekomt binnen een bepaalde termijn na de ondertekening. Een andere opschortende voorwaarde kan zijn voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning.

Meer info: www.vlaanderen.be

Zijn rookmelders verplicht?

Ja, uiterlijk op 1 januari 2020 moesten alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders of branddetectie systeem beschikken. De verplichting is zowel van toepassing voor huurwoningen als voor woningen die je als eigenaar zelf bewoont. De huurder wordt dan op zijn beurt verplicht de batterijen (indien van toepassing) tijdig te vervangen. Als een woning hier niet aan voldoet, wordt ze in de regel als ‘niet-conform’ beschouwd.

Meer info: www.vlaanderen.be

Is een conformiteitsattest verplicht voor huurwoningen?

Neen, een conformiteitsattest is niet verplicht bij het verhuren van een woning tenzij de gemeente het via een gemeentelijk regelement wel verplicht. Toch wordt het steeds aangeraden om dit als eigenaar te voorzien. Een attest bevestigt namelijk dat je aan de geldende normen voldoet. De kostprijs van een conformiteitsattest wordt gemeentelijk bepaald.

Meer info: www.vlaanderen.be

Wanneer is de handelshuur van toepassing?

De handelshuur is van toepassing voor alle zaken die normaal gezien als een winkel worden beschouwd of waar ambachtslieden rechtsreeks in contact staan met het publiek. Denk aan banken, verzekeringsmakelaars, reisagenten, vastgoedmakelaars, … (ook al kunnen die veeleer als dienstverlenend bedrijf worden beschouwd) (niet-limitatief). Horecazaken vallen ook onder de handelshuur tenzij er een concessieovereenkomst of brouwerijovereenkomst van toepassing is. Vrije beroepen vallen dan bijvoorbeeld weer niet onder de toepassing van de handelshuur.

Meer info: www.vlaanderen.be

Voor welke termijn ben ik als huurder beschermd bij handelshuur?

De overeenkomst wordt afgesloten voor minimaal 9 jaar. Dat geeft de handelshuurder een grotere zekerheid in tijd. Als huurder kan je het contract om de 3 jaar opzeggen met een aangetekend schrijven (minstens voor de 3-jaarlijkse vervaldatum). Ook de verhuurder kan de overeenkomst om de 3 jaar opzeggen, maar dan moet hij een periode van 1 jaar voor de 3-jaarlijkse vervaldag respecteren. Als de verhuurder opzegt, dan moeten wel 3 extra voorwaarden vervuld zijn:

 • Het moet gaan om een geschreven huurcontract.

 • Hij moet het pand zelf voor handel in gebruik nemen of de handel laten uitoefenen door 1 van de in de wet vermelde personen.

 • De mogelijkheid moet uitdrukkelijk in de lopende handelshuurovereenkomst voorzien zijn.

Als huurder heb je bovendien recht op 3 huurhernieuwingen van de handelshuurovereenkomst. Je krijgt als huurder na 9 jaar het voorecht om de overeenkomst te vernieuwen en jouw handel voort te zetten. Die hernieuwing moet je aanvragen ten vroegste 18 maanden en ten laatste 15 maanden voor het eindigen van de lopende huurperiode van 9 jaar. In totaal biedt het huurcontract dus een bescherming van 36 jaar. De verhuurder kan huurvernieuwing onder bepaalde voorwaarden wel weigeren.

Info: www.vlaanderen.be

Hoeveel maanden bedraagt de huurwaarborg bij het huren van een woning?

Voor huurovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019 mag de verhuurder een huurwaarborg van maximaal 3 maanden huur vragen. Bij oudere huurcontracten kan de verhuurder niet eisen dat de huurder, bij een eerder vastgezette waarborg van 2 maanden, een 3de maand bijbetaalt.

Meer info: www.vlaanderen.be

Hoe kan een huurwaarborg worden samengesteld?

De huurder mag zelf de samenstelling van de waarborg bepalen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Storting van het bedrag op een geblokkeerde bankrekening op naam van de huurder.

 • De huurder vraagt een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële instelling.

 • De huurder vraagt aan het OCMW om de waarborg voor te schieten. Het OCMW sluit dan een overeenkomst met een bankinstelling. De aanvrager moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 • Via een persoonlijke borgstelling. De verhuurder moet hier wel mee in te stemmen.

Huurders die moeilijk een waarborg van 3 maanden huur kunnen betalen, kunnen bij het Vlaams Woningfonds een renteloze huurwaarborglening vragen.

Meer info: www.vlaanderen.be

Welke termijnen zijn mogelijk bij een woninghuurovereenkomst van korte duur?

Een huurcontract van korte duur loopt gedurende 3 jaar of minder. Deze kan je 1 keer onder dezelfde voorwaarden verlengen. De 2 contracten samen mogen maximaal 3 jaar duren. Het 2de contract hoeft niet dezelfde duur te hebben als het eerste contract, zolang de totale duur niet boven de 3 jaar uitkomt. Indien de totale duur meer dan 3 jaar bedraagt, wordt het eerste contract omgezet in een klassiek 9-jarig huurcontract.

Meer info: www.woninghuur.vlaanderen

Kan je een woninghuurovereenkomst afsluiten voor langer dan 9 jaar?

Ja, dat kan. Huurovereenkomsten met een duurtijd langer dan 9 jaar moeten wel verleden worden bij de notaris.

Meer info: www.woninghuur.vlaanderen en www.notaris.be

Wat houdt de registratie van een huurovereenkomst in?

De registratie van een huurovereenkomst wil zeggen dat het bevoegde registratiekantoor de belangrijkste gegevens van een de overeenkomst inschrijft in het register. Bij een woninghuurovereenkomst moet de overeenkomst binnen de 2 maanden na de ondertekening geregistreerd worden. Ook de plaatsbeschrijving moet geregistreerd worden. Dat kan samen met de huurovereenkomst, maar mag ook op een later tijdstip.

Meer info: www.woninghuur.vlaanderen

Hoeveel kost de registratie van een huurovereenkomst?

De registratie van een huurovereenkomst voor een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon is gratis. Voor de registratie van een huurovereenkomst voor een onroerend goed dat niet uitsluitend bestemd is voor huisvestiging, zoals een bedrijfsgebouw, een terrein of parkeerruimte, zijn er wel registratierechten verschuldigd. De registratierechten bedragen in dat geval 0,2% van het totaalbedrag van de huurprijs en de lasten die aan de huurder zijn opgelegd voor de duur van de huurovereenkomst, met het algemeen vast recht van 50 euro als minimum.

Meer info: financien.belgium.be

Waarom is een gedetailleerde plaatsbeschrijving belangrijk?

Op het einde van de huur moet de huurder de woning in dezelfde staat teruggeven. Is er bijkomende schade? Dan moet de huurder die herstellen, tenzij het om normale slijtage of overmacht gaat, of wanneer hij bewijst dat de verhuurder voor de herstelling moet instaan. Indien er geen plaatsbeschrijving aanwezig is, neemt men aan dat de woning op het einde van de huur nog in oorspronkelijke staat is. De huurder is dan niet verantwoordelijk voor schade tenzij de verhuurder kan bewijzen dat de huurder deze veroorzaakt heeft, maar zonder plaatsbeschrijving is dat erg moeilijk.

Meer info: www.woninghuur.vlaanderen

Moet ik als huurder een brandverzekering afsluiten voor mijn huurwoning?

Ja, als huurder moet je een verzekering afsluiten. Als huurder ben je namelijk aansprakelijk voor brand- en waterschade tenzij je kan bewijzen dat je niets aan de brand kan doen. Ook de eigenaar is verplicht om een brandverzekering af te sluiten.

Meer info: www.woninghuur.vlaanderen

Mag de eigenaar de huurwoning waarin ik woon verkopen?

Ja, de eigenaar mag ten allen tijde zijn woning verkopen. Hij moet wel meedelen aan de nieuwe koper dat de woning verhuurd is. De nieuwe eigenaar moet de bestaande huurovereenkomst respecteren. Hij wordt de nieuwe verhuurder, met alle rechten en plichten van de oude verhuurder. Voor de nieuwe eigenaar gelden dezelfde opzegvoorwaarden als voor de vorige verhuurder. Controleer zeker eens jouw huurovereenkomst, misschien is er wel een voorkooprecht voorzien voor de huurder.

Meer info: www.woninghuur.vlaanderen

Wanneer mag de huurprijs bij woninghuur geïndexeerd worden en gebeurt dit automatisch?

Bij een schriftelijke overeenkomst mag de huurprijs 1 keer per jaar, op de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst, worden geïndexeerd. De verhuurder moet dit wel schriftelijk aanvragen. De aanpassing van de huurprijs kan ten hoogste 3 maanden terugwerken vanaf de vraag tot indexatie. De huurprijs wordt daarmee aangepast aan de kosten van het levensonderhoud op basis van het gezondheidsindexcijfer. Dat gebeurt met volgende formule: (basishuurprijs x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer.

Meer info: www.woninghuur.vlaanderen

Mag ik als huurder mijn hoofdverblijfplaats onderverhuren?

Neen, als huurder mag je de woning die dient als hoofdverblijfplaats niet volledig onderverhuren. Je mag wel een gedeelte van de woning onderverhuren, als de verhuurder daarmee akkoord gaat en op voorwaarde dat je zelf in het andere deel blijft wonen.

Meer info: www.woninghuur.vlaanderen

Stopt een huurovereenkomst bij het overlijden van de huurder of verhuurder?

Ja en nee. Het overlijden van de verhuurder heeft geen impact op het vervolg van de huurovereenkomst. Het overlijden van de huurder maakt ook niet meteen een einde aan de huurovereenkomst:

 • Huurovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2019: de overeenkomst eindigt automatisch op het einde van de tweede maand na het overlijden. De erfgenamen betalen dan de huur plus een vergoeding van een maand huur.

 • Huurcontracten afgesloten vóór 1 januari 2019: het overlijden van de huurder maakt geen einde aan de huurovereenkomst. De erfgenamen zetten de huurovereenkomst verder of kunnen opzeggen binnen de wettelijke voorwaarden.

Meer info: www.vlaanderen.be

Antwoord niet gevonden?
We helpen je graag verder.

Neem contact op