Wat kost het om te kunnen verkopen?

Verkopen

Augustus Van Renterghem

Bij de verkoop van een woning komt wat administratie kijken. Er zijn een boel documenten en attesten (sommige gratis en sommige betalend) die moeten worden aangevraagd vooraleer het pand online mag, voor een geldig bod of compromis kan worden ondertekend of voor de notariële akte kan worden verleden. Maar over welke documenten hebben we het dan en hoeveel kosten ze?

Prijzen kunnen variëren, zeker van de attesten opgemaakt door onafhankelijke deskundigen zoals het EPC, de elektrische keuring of het asbestattest. Maar volgende bedragen zijn alvast een goede leidraad.

Eigendomstitel

Veelal gratis

De eigendomstitel bewijst wie de eigenaar is van de woning. Dit is veelal de notariële aankoopakte maar kan net zo goed een notariële akte van vereffening en verdeling van nalatenschap zijn of een schenkingsakte.

Stedenbouwkundig uittreksel

€ 50 - € 200

Het stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister. Afhankelijk per gemeente of stad kan het even duren vooraleer dit uittreksel wordt afgeleverd. Het mag ook nooit ouder dan 1 jaar zijn.

Kadastraal uittreksel en plan

€ 20

Het kadastraal uittreksel bevat alle perceelsgegevens: perceelnummer, gegevens van de eigenaar, oppervlakte van het perceel, aard van het pand, het bouwjaar van het pand en het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen.

Bodemattest

€ 55

Per kadastraal perceel moet er een bodemattest kunnen worden voorgelegd. In sommige dossiers kan het dus zijn dat er meerdere attesten nodig zijn voor wat aanvankelijk één eigendom lijkt. Het attest verduidelijkt of er op het perceel een risicoactiviteit wordt of werd uitgeoefend en of er een oriënterend bodemonderzoek werd of moet worden uitgevoerd door een erkend bodemsaneringsdeskundige.

Hypothecair getuigschrift

€ 157

Een fiscaal attest waarvan kan worden afgeleid of er al dan niet een hypotheek rust op de woning. Dit moet er zijn bij het verlijden van de notariële akte.

Opzoeking voorkooprechten

Gratis

Wanneer er op de woning een recht van voorkoop rust betekent dat dat de overheid (provincies, gemeenten, intercommunales, ...) het goed tegen dezelfde prijs en voorwaarden mag kopen als de kandidaat-koper. De verkoper mag enkel verkopen wanneer de begunstigde van dat voorkooprecht ervan in kennis is gesteld.

Opzoeking bos

Gratis

Als het bosdecreet op het perceel van toepassing is dan is ontbossing enkel toegestaan na het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning. Een bos bevindt zich namelijk niet automatisch in 'bosgebied' maar kan ook in traditioneel 'woongebied' voorkomen bijvoorbeeld. Om ook dit groen te beschermen werd het bosdecreet in het leven geroepen.

Opzoeking erfgoedwaarde

Gratis

Een verkoper is verplicht te melden of het pand beschermd is of voorkomt op een inventaris van het onroerend erfgoed.

Opzoeking overstromingsgevoeligheid

Gratis

Een verkoper is verplicht de koper in te lichten over het risico op overstroming. Naast het evidente ongemak ervan heeft het resultaat ook weerslag op de brandverzekering van de woning die ook schade door overstromingen dekt. Voor een woning gelegen in overstromingsgevoelig gebied kunnen hogere premies worden gevraagd.

EPC

€ 200 - € 400

Het energieprestatiecertificaat informeert de koper over de energetische kwaliteit van het gebouw en wat de mogelijke verbeteringswerken kunnen zijn. Het is in principe 10 jaar geldig. Opgelet; enkel de uitvoerige EPC's (opgemaakt vanaf 2019) zijn geldig, ongeacht de vermelde geldigheidsduur van een ouder exemplaar.

Elektrische keuring

€ 200 - € 400

Een keuring van de elektrische installatie is verplicht bij de verkoop van een woning. Het resultaat ervan heeft echter geen weerslag op de verkoopbaarheid van het pand. Wanneer de installatie niet conform blijkt verbindt de koper er zich toe de elektriciteit aan te pakken binnen de 18 maand na het verlijden van de notariële akte.

Asbestattest

€ 500 - € 1.000

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen met een bouwjaar ouder dan 2001. Een asbestattest vat alle informatie samen over asbest in het gebouw en analyseert of het al dan niet asbestveilig is. Op deze manier wordt een koper duidelijk en volledig ingelicht over de gebouwonderdelen die asbest bevatten.

Certificaat stookolietank

€ 200 - € 400

Wordt de woning verwarmd op stookolie dan moet er bij verkoop ook een attest worden voorgelegd dat de tank correct functioneert en de bodem er niet door wordt verontreinigd.

Postinterventiedossier

€ 0 - € 3.000

Hierin worden alle technische gegevens met betrekking tot de constructie of verbouwing verzameld. Veelal werd hier al voor betaald bij de aankoop. Er zijn geen wettelijke vormvereisten voor dit PID dus de opmaak ervan kan binnen uw persoonlijk budget.

Inlichtingen van de syndicus

€ 150 - € 600

Bij de verkoop van een pand in mede-eigendom moet de koper op de hoogte zijn over de gemeenschappelijke kosten, geplande werken of geschillen met betrekking tot het gebouw.

Bronnen: tijd.be, notaris.be, vlaanderen.be

Geïnteresseerd om met ons samen te werken?

Neem contact op